Orthopedagogiek

Voor wie? 

Ouders die vragen hebben over de ontwikkeling of opvoeding van hun kind of jongere kunnen terecht voor zowel onderzoek als behandeling of begeleiding. Problemen die kunnen worden behandeld zijn: Gevoelsproblemen, Gedachtenproblemen, Gedragsproblemen, Gezinsproblemen, en Ontwikkelingsproblemen. Paula richt zich hoofdzakelijk op de schoolleeftijd van 2 t/m 16 jaar en/of ouders.

Voor het aangaan van een professionele relatie met een kind dienen beide ouders daarvoor toestemming voor te geven. Vanaf 12 tot 16 jaar is toestemming van het kind ook noodzakelijk. Dit is overeenkomstig met de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Op de dienstverlening door Paula zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Werkwijze

Een ouder kan zijn kind telefonisch aanmelden. Veelal vindt een verwijzing plaats via huisarts, kinderarts of het jeugdteam. Bij telefonische aanmelding wordt beoordeeld of u met uw problemen aan het juiste adres bent en wordt daarna door de praktijkhouder een inschatting gemaakt van de urgentie en wachttijd. Daarna vindt een intakegesprek plaats met ouders en/of kind/jongere. Tijdens de intake wordt de ontwikkeling van uw kind besproken en komen uw vragen en klachten aan bod, waarna we samen met u de hulpvraag formuleren. Tevens ontvangt u advies over het vervolg, onderzoek en /of behandeling en een inschatting van het zorgpakket. Soms wordt nog even overlegd met de huisarts cq. het jeugdteam. Na het intakegesprek volgt een korte, handelingsgerichte onderzoeksfase waarin de behandelaar een duidelijk beeld probeert te krijgen van kind, gezin en problematiek. Het onderzoek eindigt met een advies en voorstel voor behandeling/begeleidingstraject. Trajecten worden met regelmaat ge-evalueerd.

Paula onderhoudt nauw contact en werkt samen met verscheidene hulpverleners en scholen in de regio.

Afzeggen

Het kan voorkomen dat u uw afspraak moet afzeggen. Er wordt verwacht dat u dit 24 uur voor de afspraak aan Paula meldt. Dit kan door een email te sturen naar info@pauladeboer.nl of te bellen. Wanneer u de afspraak korter dan 24 uur van te voren afzegt, dan wordt het volledige tarief bij u in rekening gebracht.

Klachtenregeling

Paula de Boer is geregistreerd onder de beroepsgroep Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en werkt ook volgens deze beroepscode. Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Bij klachten of twijfels over het beroepsmatig handelen van Paula kunt u dit bespreken met Paula. Indien u dit niet wilt, kunt u een contact opnemen met het college van toezicht van de stichting kwaliteitsregister jeugd (SJK).

Privacy en beveiliging van gegevens

Praktijk Paula is verplicht tot geheimhouding van gegevens die u bespreekt. Schoolgegevens kunnen alleen worden opgevraagd met uw toestemming. Gegevens uit een onderzoek of behandeling worden uitsluitend met uw toestemming aan derden verstrekt.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om te voldoen aan deze wet heeft Paula de Boer beleidsmaatregels getroffen voor het e-mailverkeer en opslag van gegevens.

Tarief

Het tarief is €85,- per uur (Individuele begeleiding / behandeling / therapie, ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning)

Reiskostenvergoeding €0,30 per kilometer. Reiskosten meer dan 30 minuten worden gerekend als werktijd.

SKJ                          Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen